Reklamace

Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnostři za vady spotřebních výrobků zakoupených v prodejně Simona Pánková s.r.o.. Tento reklamační řád byl vypracován na základě příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění platném od 1.1.2014.

Čl.I. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
Vedoucí prodejny přijme k reklamaci zboží ve stavu odpovídajícím požadavkům zákona o ochraně veřejného zdraví na udržování čistoty (viz. Ustanovaní § 57 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.)

Čl.II. Místo pro uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci v prodejně, v níž bylo zboží zakoupeno.
Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace. Vedle vytknutí vady je povinen prokázat, že reklamuje u správného prodávajícího a v zákonem stanovené době. To lze prokázat nejlépe prodejním dokladem.

Čl.III. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§2165). Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá(§2167 a 2170). Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj.dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Čl. IV. Postup při vyřizování reklamace

Má-li věc při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, případně může požadovat slevu.
Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Za vyřízení reklamace se považuje až podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím spotřebiteli v souladu s nálezem Ústavního soudu č. III. ÚS 2983/08 ze dne 10.11.2009.
Pro případy nepřevzetí věci kupujícím po uzavření reklamačního řízení se použijí přiměřeně ustanovení o úschově (§2408).

Čl.V. Věci prodávané za nižší ceny

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci.
Prodávající kupujícího upozornění, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, tyto skutečnosti musí být zřetelně vyznačeny v dokladu o zakoupení věci.
Právo z vady nelze u věcí prodávaných za nižší cenu uplatnit u vady, pro kterou byla nižší cena sjednána (2167 písm. a).

Čl.VI. Výprodej

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nové bezvadné věci, odpovídá prodávající za vady takto prodané věci v plném rozsahu.

Čl.VII. Řešení sporů

Spory vzniklé v souvislosti s reklamačním řízením budou přednostně řešeny v rámci existujících systémů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, v ostatních případech je k řešení těchto sporů příslušný soud (§12).

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.1. 2014


Simona Pánková s.r.o.